Jakie ciasteczka używamy

My, Craft Music City, wraz z naszymi partnerami, korzystamy na naszych stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron.

Dowiedz się więcej

Regulamin Craft Music City, 23-25.08 2024 roku

 

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą CRAFT MUSIC CITY organizowanym przez CRAFT EVENT Sp. z o.o. określający prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatorów oraz Uczestników. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników konkursu.

 

§1

 

CRAFT EVENT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-652 ul. Kruszwicka 26/28, NIP: 8971852980, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 369634463, KRS nr 0000721894.

WYDARZENIE – „CRAFT MUSIC CITY” realizowane będzie w terminie 23-25.08.2024 ul. Plac Kopernika, Opole.

 

§2

 

1.     W projekcie mogą wziąć udział artyści reprezentujący dowolny styl muzyczny.

2.     Rekrutacja na wydarzenia odbywa się na podstawie selekcji dokonanej przez Organizatora spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych przez formularz zgłoszeniowy. Wysłanie wypełnionego formularza nie oznacza przyjęcia na listę uczestników.

3.     W projekcie mogą wziąć udział artyści grający wyłącznie autorskie utwory.

4.     Organizator dokona wyboru 9 artystów/zespołów spośród nadesłanych zgłoszeń.

5.     Zgłoszenie musi zawierać minimum 2 nagrania audio, w tym jedno z video (może być publiczny lub niepubliczny link do yt) oraz wypełnioną kartę zgłoszeniową.

6.     Zgłoszenie należy przesłać przez formularz zamieszczony na stronie www.craftmusiccity.pl

7.     Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 2.08.2024 r. o godz. 23:59.

8.     Zakwalifikowane zespoły zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo maksymalnie do dnia 9.08.2024.

9.     Pełny harmonogram występów oraz prób zostanie ustalony do 16.08.2024.

 

§3

 

1.     Zakwalifikowane zespoły mają od 30 do 45 minut na zagranie seta złożonego z własnych utworów (przynajmniej jeden z nich musi pokrywać się z nadesłanym demo). Czas liczy się od wejścia na scenę.

2.     W dniu występu zespoły muszą pojawić się odpowiednio wcześniej, na próbę dźwięku według harmonogramu przesłanego przez Organizatora.

3.     Kolejność występów konkursowych ustala Organizator.

4.     Trzej zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród 9 zespołów przez Jury, w skład którego będą wchodzili muzyczni goście specjalni oraz publiczność.

5.   Obrady Jury są tajne, a do werdyktu nie będzie można się odwołać.


§4

 

1. Organizatorzy zapewniają profesjonalną scenę z nagłośnieniem i oświetleniem.

2. W czasie Craft Music City będzie dostępny backline w postaci dwóch wzmacniaczy gitarowych, jednego basowego, perkusji (bez talerzy, werbla) oraz dwóch mikrofonów wokalowych.

3. Zespoły muszą we własnym zakresie zapewnić sobie pozostały sprzęt muzyczny.

4. Zespoły zobowiązane są do dostarczenia ridera technicznego do 15.08.2024r.

 Zmiany w riderach technicznych, po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

§5

 

1.     Nagrody przewidziane dla wybranych trzech zespołów w konkursie to:

1. Nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych netto (dla każdego z trzech zwycięzców).

2.     Promocja Zespołu w social mediach.

3.     Koncerty w trakcie eventów firmy Craft Event w sezonie 2024/2025 roku.

 

§6

 

5.     Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji audio i video przebiegu Konkursu oraz rozpowszechniania nagranego materiału według własnego uznania do celów promocyjno – reklamowych projektu, a uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami z tego tytułu.

6.     Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, organizator zapewnia ciepły posiłek i napoje.

7.     Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Wydarzenia. W przypadku łamania regulaminu.

8.     W przypadku rezygnacji z uczestnictwa Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora do 19.08.2024 r. drogą mailową lub telefoniczną.

9.     Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Wydarzenia. Tym samym ciąży na nim obowiązek niezwłocznego poinformowania wszystkich Uczestników o takich zmianach.

10.  Uczestnik zezwala na przetwarzanie jego danych osobowych/firmowych, oraz przekaże Organizatorowi wszelkie materiały promocyjne i zdjęcia dotyczące promocji Uczestnika, zgadza się na publikację informacji oraz zdjęć przez organizatora w celach promocyjnych.

11.  Demo zgłoszeniowe nie będzie upubliczniane bez zgody zespołu.

12.  Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegu.

13.Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

14.   Organizator zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego regulaminu.

15. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu odbędą się w formie publikacji na stronie www.craftmusiccity.pl

 

§7

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Craft Event Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-652) przy ul. Kruszwicka 26/28.

 

Pozyskane dane będą przetwarzane w związku z zawarciem umowy w celu jej realizacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

• czasu obowiązywania umowy,

• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

• przenoszenia swoich danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy: biuro@craftevent.pl